Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 21 guests and no members online

2015-03-28 ไม้กางเขนสัญลักษณ์แห่งการยอม

ไม้กางเขนสัญลักษณ์แห่งการยอม
เราเริ่มต้นสัปดาห์มหาทรมาน ด้วยการรับฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือ เรื่องราวของความทุกข์ทรมานและความตายของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน
เริ่มต้นด้วยการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม จากนั้นก็ทรงเผชิญหน้ากับบุคคลที่หาทางจะเอาชีวิตของพระองค์
แต่ก่อนที่จะถึงจุดนี้พระเยซูเจ้าได้รับปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ทรงได้รับมอบจากพระบิดาจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตามที่อิสยาห์บรรยายไว้ในบทอ่านที่ 1 ความจริงชีวิตในโลกของพระเยซูเจ้า เริ่มต้นจากสิ่งที่นักบุญเปาโลได้กล่าวไว้ในจดหมายของท่านถึงคริสตชนชาวฟิลิปปีฉบับวันนี้
“แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรง(ยอม)สละพระองค์จนหมดสิ้นทรง(ยอม)รับสภาพดุจทาส(ยอม)เป็นมนุษย์ดุจเรา” (ฟิลิปปี 2:6-7) 
พระเจ้าพระบุคคลที่ 2 ทรงยอมสละพระเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นพระเจ้า และยอมมาบังเกิดเป็นมนุษย์
ฟิลิปปีบทที่ 2 กล่าวต่อไปว่า “.....ทรง(ยอม)แสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์” (ฟิลิปปี 2:7)
การปรากฏพระองค์ของพระเยซูเจ้าในธรรมชาติมนุษย์เป็นการปรากฏพระองค์ แบบที่มนุษย์ธรรมดาทั่วๆไป เป็นกันอยู่คือ เรียบง่ายและติดดิน เพราะมนุษย์เกิดจากดินและจะต้องกลับไปเป็นดิน ดังนั้นการเจริญชีวิตของมนุษย์ ที่เป็นมนุษย์แท้ๆก็ควรจะเป็นแบบที่พระเยซูทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่าง แต่ชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยิ่งถีบตัวเองให้ขึ้นสูงเท่าไร พวกเขาก็จะทำ และยิ่งทำได้สำเร็จมากเท่าไรก็ยิ่งภูมิใจมากเท่านั้น จนพระเยซูเจ้าต้องกล่าวตักเตือน เพื่อไม่ให้มนุษย์ลืมตัวไว้ดังนี้ “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักจงมาหาเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา” (มัทธิว 11:28-30) สำหรับตัวพระเยซูเจ้าเองเมื่อต้องมาเกิด พระองค์ก็ทรงเลือกเกิดและเลือกใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วๆไปคือ ยากจนและติดดิน
นาฬิกาประชากรโลก ณ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม เวลา 08.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 7,303,975,444 คน (เจ็ดพันล้านคน) และเพิ่มขึ้น 1 คนในทุกวินาที และในจำนวนเจ็ดพันล้านคนนี้ มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรโลกดำรงชีวิตแต่ละวันด้วยเงินยังชีพ จำนวนน้อยกว่า 10 เหรียญสหรัฐต่อวัน คือ น้อยกว่า 320.00 บาท (US $ 1=32 บาทกว่า) ดังนั้น 80% ของพลโลกคือ 5 พันกว่าล้านคน คือ คนจน ถ้าพระเยซูเจ้าต้องมาบังเกิดในยุคปัจจุบันของเรา พระองค์ก็จะทรงเลือกที่จะเป็นหนึ่งคนในจำนวนคน 5 พันกว่าล้านคนนั้น
จากนั้นจดหมายฟิลิปปีกล่าวต่อไปว่า สุดท้ายพระองค์ก็ “ทรง(ยอม)ถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน” (ฟิลิปปี 2:6-8)
ความตายของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนเกิดจากการยอม แต่ในความเป็นจริงพระองค์ทรงยอมมาแล้วตั้งแต่เริ่มเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ดังนั้น † คือสัญลักษณ์แห่งการยอม และสัญลักษณ์นั้นอยู่กับพระองค์ตั้งแต่พระองค์ทรงยอมมาบังเกิด ดังมีบันทึกไว้ในจดหมายถึงชาวฮีบรูว่าดังนี้ “เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลก จึงตรัสว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮีบรู 10:5,7)
ไม้กางเขนคือ สัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระเยซูเจ้าตั้งแต่เกิด และไม้กางเขนก็จะต้องเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวคริสตชนแต่ละคนตลอดชีวิต
คำถามคือ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงยอมพระองค์ต่อพระประสงค์ของพระบิดาทุกอย่าง และเราคริสตชนที่เป็นคนของพระคริสต์ ยอมอะไรต่อพระเยซูเจ้าบ้างหรือยัง?