Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 11 guests and no members online

2015-12-06 คำสอนของในหลวงช่วยปรับชีวิตให้มีเมตตาธรรม

คำสอนของในหลวงช่วยปรับชีวิตให้มีเมตตาธรรม
วโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ปีนี้ มาถึงก่อน 1 สัปดาห์ก่อนจะถึงวันสำคัญของพระศาสนจักรสากล ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาประกาศให้เริ่มต้นปีศักดิ์สิทธิ์สากล ปีแห่งเมตตาธรรม
บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม ซึ่งประกอบด้วย 
1. บทอ่านจากหนังสือประกาศกบารุค (บรค. 5:1-9)
2. บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวฟิลิปปี (ฟป. 1.4-6,8-11) และ
3. บทพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 3:1-6)
ทั้ง 3 บทอ่านพูดถึงเรื่องการปรับแก้ไขชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้า
ประกาศกบารุคพูดถึงพระเจ้าทรงบัญชาให้ “ปรับภูเขาสูงและหินผาถาวรให้ต่ำลง ทรงบัญชาให้ หุบเขาถูกถมจนเต็มเป็นพื้นดินราบ เพื่ออิสราเอลจะได้เดินอย่างปลอดภัยในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ทรงบัญชาให้ ป่าและต้นไม้หอมทุกชนิดแผ่ร่มเงาปกคลุมอิสราเอล...”
ส่วนนักบุญเปาโลในจดหมายของท่านเน้นเรื่องขอให้คริสตชนมีชีวิตที่ “...ปราศจากตำหนิจนถึงวันของพระคริสตเจ้า”
และท่านยอห์นบัปติส จะสอนเรื่องการเตรียมทาง(ชีวิต) สำหรับการต้อนรับพระคริสตเจ้า ชีวิตที่ถูกเปรียบเป็นภูเขาสูงต่ำ พื้นดินขรุขระ และรกรุงรัง อีกทั้งยังคดเคี้ยวเลี้ยวลดไม่ตรง ดังนั้นทาง(ชีวิต)ประเภทนี้จะต้องถูก “...ปรับให้ตรง ชีวิตที่มีความลุ่มลึกสุดจะหยั่ง จะต้องได้รับการถมให้เต็ม ชีวิตที่หยิ่งยะโสโอหัง อวดตัว ประดุจภูเขาและเนินสูง จะต้องถูกปรับให้ต่ำลง ชีวิตที่เป็นประดุจหนทางที่ลดเลี้ยว เคี้ยวคด ขรุขระ เต็มไปด้วยขวากหนาม จะต้องถูกจัดให้เป็นระเบียบ ตรงและเรียบ”
ทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวข้องกับการปรับชีวิตของเราแต่ละคน
คนไทยเป็นคนโชคดีภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นพระแบบฉบับของการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย นอกนั้นยังทรงอบรมสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทรงมอบธรรม หลากหลายประการให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ เพื่อการปฏิรูปชีวิต ให้เป็นประชาชนไทยที่มีคุณภาพ พระราชดำรัสสอนของพระองค์ท่านมีหลากหลายนับไม่ถ้วน แต่ที่ประทับใจของตัวผู้เขียนก็คือ คำสอนของพระองค์ท่านที่มีชื่อว่า คุณธรรม 4 ประการ ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 ก็คือ เมื่อ 33 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขออัญเชิญมาลงไว้ในสารวัดฉบับวันนี้ เพื่อเป็นคำเตือน คำสอนใจของพวกเราทุกคน
คุณธรรม 4 ประการ ที่พระองค์ทรงสอน และพระราชทานให้ไว้นั้น ถ้าเราได้อ่านและพินิจพิเคราะห์อย่างลึกซึ้งพระองค์ทรงสอนให้คนไทยเปลี่ยนชีวิต คุณธรรม 4 ประการนั้นประกอบด้วย
ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน  อดกลั้น  และอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คำสอนแต่ละข้อของพระองค์ท่านสอนให้เรารู้จักจัดการกับชีวิตของตัวเราเองที่ไม่ตรง ที่มีความลุ่มลึกสลับซับซ้อน เลี้ยวลดคดเคี้ยว คดในข้อ งอในกระดูก อีกทั้งขรุขระชวน หรือ เป็นเหตุให้คนอื่นสะดุดล้ม
เป็นคำสอนที่เหมาะสมสำหรับคริสตชนทั่วไปในการปรับในการปรับแต่งชีวิตของตัวเอง เป็นคำสอนที่เหมาะสมสำหรับคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งคนทั้งโลกที่จะเอาไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงชีวิตของตนเอง เพราะแต่ละข้อสะท้อนเราแต่ละคนเลิกเห็นแก่ตัว ตรงกับคำของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตนเองและติดตามเรา” (มาระโก 8:34)
และสุดท้ายชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีเมตตาได้ ก็ต่อเมื่อเราจะเริ่มต้น ขจัดความเห็นแก่ตัว และ กำจัดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ให้หมดไปจากชีวิตของเรา คำสอนของในหลวงช่วยเราได้ และยังตรงกับคำสอนของพระเยซูเจ้า ที่พระองค์ทรงตรัสสั่งไว้