Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 5 guests and no members online

2016-02-07 ละทิ้งทุกสิ่ง

ละทิ้งทุกสิ่ง

วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา เป็นวันอาทิตย์ที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นวันสนับสนุนงานประกาศข่าวดีของคณะธรรมทูตไทย(TMS)

บทอ่านต่างๆของวันนี้พูดถึงการส่งออกไปของบุคคลต่างๆที่พระเป็นเจ้าคัดสรรให้ทำงานประกาศพระวาจาของพระองค์

และในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเรียกและทรงเลือก ซีโมนเปโตร และทรงส่งท่านออกไปให้เป็นชาวประมงหามนุษย์

ซีโมนเปโตรฟังเสียงเรียกของพระเยซูเจ้า “เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้ว ก็ละทิ้งทุกอย่าง และติดตามพระองค์ไป

การเป็นธรรมทูต เป็นประกาศก หรือเป็นผู้ทำงานของพระเจ้า จำเป็นที่เราจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำงานให้พระองค์

สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเป็นประการแรกก็คือ งานธรรมทูต งานประกาศข่าวดี หรืองานการเป็นประกาศกของพระเจ้า ไม่ใช่งานของเราแต่เป็นงานของพระ ซึ่งพระทรงทำงานในตัวของเรา

เราเป็นเครื่องมือของพระ และพระองค์ทรงทำงานดังกล่าวอาศัยตัวเราเป็นเครื่องมือของพระองค์

พระเป็นเจ้าทรงทำงานผ่านตัวเรา ดังนั้นการมีชีวิตเพื่อทำงานให้แก่พระเป็นเจ้า ชีวิตนั้นจะต้องว่างเปล่าไม่พะรุงพะรัง เพื่อพระเป็นเจ้าจะได้ทำงานในตัวของเราได้เต็มที่

ดังนั้นเงิน ทรัพย์สิน หลักประกันทางวัตถุ รวมทั้งเกียรติยศชื่อเสียง การเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วๆ ไป ฯลฯ จึงมิได้เป็นประเด็นสำคัญของการทำงานให้แก่พระเป็นเจ้า

 

ถ้าเรายังจำได้ เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงศิษย์และอัครสาวก ออกไปทำงานให้พระองค์ให้เราดูว่าพระองค์ทรงสั่งว่าอย่างไร เราสามารถอ่านได้ในพระวรสาร ของ 3 ผู้นิพนธ์ คือ มัทธิว มาระโก และลูกา แต่ขอเลือกมาระโกมาให้เราอ่านเป็นบทที่ 6 ข้อ 6ข ถึง 13 เป็นการส่งอัครสาวก 12 คน ออกไป

พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคน“พระองค์เสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้น ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ๆ ประทานอำนาจเหนือปีศาจ ทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้านั้น ไม่ให้มีเศษเงินใส่ไถ้ ให้สวมรองเท้าได้ แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วย พระองค์ตรัสกับเขาว่า ‘ถ้าท่านเขาไปในบ้านใด จงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางไป ถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่าน หรือไม่ฟังท่าน จงออกจากที่นั่น พลางสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานปรักปรำเขา’บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศน์สอนคนทั้งหลายให้กลับใจ ขับไล่ปีศาจจำนวนมากเจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคน และรักษาเขาให้หายจากโรคภัย” ส่วนในมัทธิวจะเป็นบทที่ 10 ข้อ 1-16 และลูกาบทที่ 10 ข้อ 1-16 เป็นการส่งศิษย์ 72 คน ทั้งหมดมีคำสั่งอยู่ในแนวเดียวกันหมด คือ ไปตัวเปล่า

ให้เราร่วมกันภาวนาเพื่อให้งานทรงพระเยซูเจ้าเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ติดขัด โดยขอให้ผู้ทำงานมีความเข้าใจพื้นฐานของการทำงานของพระเยซูเจ้าบนคำสั่งของพระองค์

เงินทองไม่สำคัญแต่หัวใจที่พร้อมจะทุ่มเทสำคัญกว่า