Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2016-02-14 ถ้ายังเป็นทาสก็ไม่มีความเมตตา

ถ้ายังเป็นทาสก็ไม่มีความเมตตา

“สายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ ช่วยให้ศักเคียส และมัทธิวพ้นจาการเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทอง ช่วยให้หญิงที่ผิดประเวณี และมารีย์ ชาวมักดาลา ได้เป็นอิสระจากการแสวงหาความสุขจากสิ่งสร้างเท่านั้น....”

นี่เป็นส่วนหนึ่งจากบทภาวนา “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

อะไรอยู่ในใจของสมเด็จพระสันตะปาปา ที่แสดงออกมาทางบทภาวนาดังกล่าว?

ปีแห่งเมตตาธรรมเป็นปีที่เราจะได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้า และในเวลาเดียวกันก็เป็นปีที่เราจะต้องแสดงความเมตตาต่อบุคคลทุกคน แต่ความเมตตาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นอิสระหลุดพ้นจาการเป็นทาส ของหลายๆสิ่งที่เกาะกุมหัวใจของเราไว้และตราบใดที่เรายังไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นทาสและชีวิตของเรายังไม่เป็นอิสระเมตตาธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้

ในพระวรสารวันนี้ ปีศาจผจญพระเยซูเจ้าใน 3 เรื่อง สำคัญๆคือ

1.    การหาความสุขทางวัตถุ “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นขนมปัง”

2.    การแสวงหาอำนาจ      “ข้าพเจ้าจะให้อำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่าน”

3.    การแสวงหาความนิยมชมชอบและชื่อเสียง     “จงกระโจนลงไปเบื้องล่างเถิด....พระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์คอยพยุงท่านไว้มิให้เท้ากระทบหิน”

นี่คือ 3 สิ่งที่มนุษย์อยากได้ และแสวงหา แต่พระเยซูเจ้าปฏิเสธทุกอย่าง

พระเยซูไม่ยอมปล่อยตัวของพระองค์ให้เป็นทาสของวัตถุนิยม อำนาจนิยม และชื่อเสียงนิยม

พระเยซูเจ้าทรงทำใจและชีวิตของพระองค์ให้ว่างเปล่าจากทั้ง 3 สิ่งนี้

ดังนั้นพระองค์สามารถเป็นองค์พยานแห่งความรักความเมตตาของพระบิดาได้อย่าง 100%

คำขึ้นต้นของบทภาวนา “ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาในสวรรค์

ความเมตตากรุณาของพระบิดาในสวรรค์แสดงออกด้วยการกระทำของพระบิดาเอง “.....พระองค์มิได้ทรงหวงแหนพระบุตรของพระองค์ แต่ทรงมอบพระบุตรเพื่อเราทุกคน.....” (โรม 8:31-32)

จิตใจของพระบิดาเป็นอิสระ ดังนั้นพระองค์ทรงให้แม้กระทั่งพระบุตรที่พระองค์ทรงรัก

ดังนั้นให้เราสวด “บทภาวนาปีศักดิ์สิทธิ์ฯ” นี้อย่างเลื่อมใสศรัทธา และมุ่งมั่นเพื่อวิงวอนขอพระเป็นเจ้าอย่างร้อนรน ให้เราแต่ละคนจะได้หลุดพ้นจาการเป็นทาสของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก เพื่อเราจะได้มีเมตตาเช่นเดียวกับพระบิดา และพระบุตรของพระองค์ และเมตตาธรรมที่เราแสดงออกจะได้ไม่เป็นเมตตาธรรมที่จอมปลอม