Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

2016-02-21 ความเชื่อฟัง(จริงๆ)เปลี่ยนชีวิตของผู้เชื่อฟังและบุคคลรอบข้าง

ความเชื่อฟัง(จริงๆ)เปลี่ยนชีวิตของผู้เชื่อฟังและบุคคลรอบข้าง

                   อับราฮัมเชื่อฟังพระเป็นเจ้าโดยออกจากแผ่นดินถิ่นเถิด เชื่อฟังต่อไปโดยยอมฆ่าบุตรสุดที่รักคนเดียวที่จะสืบสกุล ท่านจึงกลายเป็นบิดาของชนชาติแห่งพันธสัญญา

          ในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อสวดภาวนา ณ ที่นั้นพระองค์ทรงรับพระบัญชาจากพระบิดาที่ทรงบอกพระองค์ให้เดินหน้าต่อไปในการปฏิบัติพันธกิจการไถ่กู้ ด้วยการยอมรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

พระเยซูเจ้าทรงยอมรับน้ำพระทัยของพระบิดาด้วยความนอบน้อมเชื่อฟัง ทำให้ชีวิตของพระองค์และของพระบิดาสนิทแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นของชีวิตของพระบิดากับพระบุตรผู้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์ส่งผลให้ “พระพักตร์ของพระเยซูเจ้าเปลี่ยนไป”

ความนบนอบเชื่อฟังทำให้ชีวิตเปลี่ยน จนปรากฏให้เห็นภายนอกบนหน้าตาและชีวิต

แต่ที่สำคัญกว่านั้น ชีวิตทางกายภาพของพระเยซูเจ้าที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากพลังอำนาจของความนอบน้อมเชื่อฟังยังทำให้เสื้อผ้าที่พระองค์สวมใส่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย “...และฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้า”

ข้อความสั้นๆจากพระวรสารทำให้คิดได้อย่างลึกซึ้งว่า ความนบนอบเชื่อฟัง เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับคริสตชนผู้เป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นศิษย์ของพระเยซู เพราะความเชื่อฟังช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนๆหนึ่ง ดังที่เราเห็นจากเหตุการณ์บนภูเขาที่พระเยซูทรงยอมเชื่อฟังต่อพระบิดาและเป็นที่พอพระทัยของพระบิดาอย่างยิ่ง และพระบิดาก็ทรงอยากให้ทุกๆคนทำตามเช่นเดียวกัน ดังนั้นพระบิดาจึงทรงบอกกับศิษย์ที่ติดตาม พระเยซูเจ้าว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา ผู้ที่เราได้เลือกสรร จงฟังท่านเถิด

คือ จงเชื่อฟังท่านเถิด แต่การที่จะเชื่อฟังพระเยซูเจ้า ผู้เชื่อฟังต้องทำตามที่นักบุญเปาโล บอกไว้ในพระวรสารถึงชาวฟิลิปปี คือ เราจะต้องไม่ประพฤติตน “...เป็นศัตรูกับไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า” เมื่อไม่เป็นศัตรูกับไม้กางเขน เราก็ต้องทำตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกับไม้กางเขน

ได้เคยพูดไว้ และเขียนไว้หลายครั้งว่า ไม้กางเขนคือวิถีชีวิตแห่งการตัดใจ คือตัดใจของเราที่ชอบทำตามใจตัวเอง หรืออยากทำอะไรก็ทำทั้งๆที่มันผิด หรือขัดต่อพระประสงค์ของพระ ตัดใจด้วยการยอมทำตามน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า

วิถีชีวิตคริสตชนคือวิถีชีวิตแห่ง       หรือวิถีชีวิตแห่งการตัดใจ ทางแห่งไม้กางเขน ในชีวิตคริสตชนไม่ใช่แค่การเดินรูป 14 ภาค แต่ทางแห่งไม้กางเขนของคริสตชนคือ ทางแห่งการตัดใจ ต้องทำทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที และทางแห่งกางเขนดังกล่าวจะนำเราไปสู่การมีชีวิตใหม่ คือชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

และนั่นคือการกลับคืนชีพและมีชีวิตใหม่

ชีวิตใหม่หรือชีวิตแห่งการกลับคืนชีพที่เกิดขึ้นในตัวเราจากการยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า นอกจากจะส่งผลให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเรายังมีอิทธิพลไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นด้วย ดังเช่นเสื้อผ้าที่ติดแนบอยู่กับร่างกายของพระเยซูเจ้า ถูกพลังอำนาจอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของพระเยซูเจ้า ทำให้เสื้อผ้านั้นกลับขาวประดุจหิมะ

ชีวิตที่ดีย่อมมีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงชีวิตรอบข้าง