Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 77 guests and no members online

2016-05-15 ฉบับที่ 20

สมโภชพระจิตเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงส่งพระจิตของพระองค์เสด็จมาเหนืออัครสาวก ห้าสิบวันหลังจากสมโภชปัสกา ขณะที่อัครสาวกและสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้ากำลังชุมนุมกันอยู่ มีเสียงกัมปนาทเกิดขึ้น พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือเขา ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พวกเขาเข้าไปสนทนากับประชาชนที่ออกมาดูและอธิษฐานเสียงดัง  ฝูงชนรู้สึกพิศวงงงงวย เปโตรจึงอธิบายว่า "สิ่งที่พวกท่านแลเห็นก็เป็นสิ่งที่พวกประกาศกเคยแจ้งไว้แล้ว  สักวันหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระจิตของพระองค์แก่มนุษย์" วันนั้นมีสามพันคนสมัครเข้าไปเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า  (กจ.2:1-41)

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตอัครสาวก

หลังจากพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ พวกอัครสาวกรู้สึกสิ้นหวัง ครั้นถึงวันที่พระจิตเสด็จลงมาทุกคนมารวมกันต่างชื่นชมยินดี พวกเขาจึงอยากเจริญชีวิตร่วมกับพระเยซูเจ้า  เป็นศิษย์พระเยซูเจ้า  เขาขอรับศีลล้างบาป  บัดนี้พระเยซูเจ้าทรงมีศิษย์มากกว่าก่อนที่จะสิ้นพระชนม์เสียอีกพระจิตเจ้า สำหรับชาวยูดาห์ พระจิตเป็นพระคุณงดงามที่พระผู้เป็นเจ้าจะโปรดประทานแก่มนุษย์ได้ สำหรับยูดาเมื่อคนใดรับพระจิตทั้งชีวิตของเขา (คือความคิด  วาจา ความรู้สึก และกิจการ)ก็ได้รับการดลบันดาลจากพระผู้เป็นเจ้าเอง ชาวยูดาห์หวังว่าสักวันหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระจิตของพระองค์แก่ประชาชนทุกคน ในวันสมโภชพระจิตเจ้านั้น อัครสาวกจึงบอกว่าบัดนี้เวลานั้นมาถึงแล้ว  จำนวนสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าทวีจำนวนมากขึ้น

หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาไม่กี่วัน  เปโตรและยอห์นกำลังเดินเข้าไปในพระวิหาร  เพื่อจะภาวนา  ได้พบคนง่อย ขอทาน ในนามของพระเยซูเจ้า เปโตรได้บำบัดเขาให้หาย เรื่องนี้ทำให้สานุศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีชื่อเสียง มีคนจำนวนมากร่วมสมทบกลุ่มของบรรดาของบรรดาผู้ที่เชื่อถึงพระเยซู (กจ.3:1-26) บรรดาศิษย์ทั้งหมดของพระเยซูเจ้าร่วมสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต่างก็เรียกกันและกันว่า "เป็นพี่น้อง" เขาพูดว่าเราเป็นพระศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า"

  จากเว็บไซต์: http://www.catholic.or.th