Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 70 guests and no members online

2016-07-17 ฉบับที่ 29

บวชพระสงฆ์ใหม่ 2016

สังฆานุกรเปโตรวิทวัฒน์แก้วแหวน

เกิด วันที่29 พฤศจิกายนพ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)

รับศีลล้างบาปที่วัดอัครเทวดาราฟาแอลปากน้ำเป็นสัตบุรุษวัดพระบิดาเจ้าทิพวัลสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯบิดาชื่อเปโตรวิทย์รมย์แก้วแหวนมารดาชื่อมารีอา อรวรรณแก้วแหวนจำนวนพี่น้องในครอบครัว1 คน เป็นบุตรคนที่1

การศึกษา

ระดับประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมอ.สามพรานจ.นครปฐม

กระแสเรียก

เข้าบ้านเณรในนามของวัดพระบิดาเจ้าทิพวัล ผู้ส่งเข้าบ้านเณรคุณพ่อเปาโลคมสันท์ยันต์เจริญ
บ้านเณรเล็กบ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน

บ้านเณรกลางบ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์นครราชสีมา

บ้านเณรใหญ่บ้านเณรแสงธรรมสามพรานนครปฐม

 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพรานนครปฐมวันที่20 กรกฎาคม2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สามเณราลัยแสงธรรมสามพรานนครปฐมวันที่9 สิงหาคม2014 โดยพระสังฆราชยอแซฟลือชัยธาตุวิสัย

คติพจน์ ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย