Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 61 guests and no members online

2016-11-27 ฉบับที่ 48

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

Advent / Adventus

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า หรือที่คริสตชนคาทอลิกรุ่นเก่าๆมักจะใช้ทับศัพท์ว่า “อัดแวนโต” (Advento) ซึ่งให้ความหมายตามคำศัพท์ภาษาลาตินว่า “การมาถึง” เป็นเทศกาลที่ได้รับการถือปฏิบัติในพระศาสนจักรตะวันตกส่วนใหญ่อันเป็นช่วงเวลาของการรอคอยและของการเตรียมตัวเตรียมจิตใจเพื่อการสมโภชการสมภพของพระเยซูคริสตเจ้าในวันคริสต์มาสเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรตะวันตกส่วนพระศาสนจักรตะวันออกเรียกเทศกาลนี้ว่า “เทศกาลถือศีลอดพระคริสตสมภพ” (Nativity Fast) ซึ่งจะแตกต่างออกไปทั้งในช่วงระยะเวลาและการถือปฏิบัติและมิได้เป็นการเริ่มต้นของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรตะวันออกซึ่งจะเริ่มต้นเทศกาลนี้ในวันที่1 กันยายน

ในปฏิทินปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกศาสนจักรนิกายลูเธอรันและศาสนจักรแองคลีกัน เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าจะเริ่มต้นจากวันอาทิตย์ที่4 โดยให้นับถอยหลังจากก่อนวันที่25 ธันวาคมคือจะเป็นวันอาทิตย์ที่อยู่ในช่วงของวันที่27 พฤศจิกายนและวันที่3 ธันวาคม

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าหรือที่ภาษาลาตินใช้คำว่า “Adventus” เป็นการแปลจากภาษากรีกคำว่า “Parousia” ซึ่งโดยปรกติแล้วมักจะหมายถึง “การเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสตเจ้า” บรรดาคริสตชนต่างเชื่อว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นการรำลึกถึงการเสด็จมาครั้งแรกที่บรรดาชาวฮีบรูรอคอยการมาบังเกิดของพระแมสสิยาห์ของพวกเขาเช่นเดียวกับที่บรรดาชาวคริสตชนกำลังรอคอยการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสตเจ้า

เนื้อหาและคำสอนของบทอ่านระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเตรียมรับเสด็จการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสตเจ้าในขณะเดียวกันก็ร่วมรำลึกถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสตเจ้าในวันคริสต์มาสและเพื่อเป็นการชี้นำความคิดอ่านของบรรดาคริสตชนให้มุ่งไปสู่การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสตเจ้าในฐานะที่เป็นพระผู้ไถ่และมุ่งไปสู่การเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์ในฐานะที่เป็นพระตุลาการผู้สูงสุด พระศาสนาจักรผู้เป็นมารดาก็ได้นำเสนอบทอ่านเป็นพิเศษสำหรับแต่ละวันอาทิตย์ตลอดทั้ง4 สัปดาห์เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกแห่งวันสมโภชพระคริสตสมภพให้กับบรรดาสัตบุรุษ

http://www.shb.or.th/article/nanasara/advent/advent2.jpgสำหรับพระศาสนจักรตะวันตกสีที่ใช้ในพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณก็คือสีม่วงณวันอาทิตย์ที่3 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า “วันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี”(Gaudete Sunday) ก็ให้ใช้สีดอกกุหลาบได้เช่นเดียวกับณ วันอาทิตย์ที่4 ของเทศกาลมหาพรต แต่ก็มีศาสนจักรบางแห่งและบางนิกายที่ให้ใช้สีน้ำเงินแทนสีม่วงเพราะถือว่าสีน้ำเงินเป็นสีแห่งความหวังซึ่งก็เหมาะกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าส่วนพระศาสนจักรตะวันออกก็ให้ใช้สีแดงในเทศกาลถือศีลอดพระคริสตสมภพ

ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ามีบทสร้อยขับร้องเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เชิญเถิดเชิญเถิดองค์เอมมานูเอล” ฯลฯ

จากศตวรรษที่4 เป็นต้นมาในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าได้มีการถือปฏิบัติเรื่องการจำศีลอดอาหารอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรบางท้องที่ได้เริ่มการจำศีลอดอาหารตั้งแต่วันที่11 พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญมารตินเดอตูรส์หรือที่มักเรียกกันว่า“40 วันของนักบุญมารติน” ในวันสุกดิบหรือวันก่อนฉลองนักบุญมารตินนี้พระศาสนจักรบางท้องที่ได้มีการทานเลี้ยงกันอย่างขนานใหญ่เนื่องจากวันรุ่งขึ้นก็จะต้องเริ่มทำการจำศีลอดอาหารแล้วต่อมาพระศาสนจักรนิกายลูเธอรันและนิกายแองคลีกันได้ผ่อนคลายลงในเรื่องนี้รวมทั้งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในเวลาต่อมาด้วย แต่ก็ยังคงรักษาจิตตารมณ์ของการทำพลีกรรมใช้โทษบาปสำหรับเทศกาลนี้ต่อไป อย่างไรก็ตามพระศาสนจักรตะวันออกยังคงรักษาการถือปฏิบัติการจำศีลอดอาหารเป็นเวลา40 ปีไว้ดังเดิม

ในพระศาสนจักรบางท้องที่ยังคงรักษาธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมบางอย่างอยู่แต่บางท้องที่ก็ได้ยกเลิกไปแล้วเช่นในประเทศตอนเหนือๆของยุโรปที่หญิงยากจนจะอุ้มตุ๊กตา2 ตัวซึ่งแต่งตัวเป็นพระกุมารเยซูและแม่พระไปเยี่ยมตามบ้านโดยหวังว่าบ้านที่ได้รับการเยี่ยมจากพระกุมารและแม่พระจะทำบุญให้บ้าง

ในแคว้นนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสพวกชาวนาจะใช้เด็กๆที่อายุต่ำกว่า12 ให้วิ่งไปรอบๆทุ่งนาและสวนผลไม้ใช้ไต้จุดไฟเผาฟางข้าวเพราะเชื่อว่าจะเป็นการขับไล่ตัวหนอนและแมลงที่จะมาทำลายพืชผลและในแคว้นคาลาเบรียประเทศอิตาลีก็จะมีการเล่นเป่าปี่/ขลุ่ยหน้าสักการะสถานของแม่พระพระมารดาของพระกุมารเยซูเพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเลี้ยงแกะได้เป่าปี่/ขลุ่ยให้พระกุมารเยซูฟังเมื่อพวกเขามาที่ถ้ำเลี้ยงสัตว์ที่เบธเลเฮมเพื่อมาถวายคารวะแด่องค์พระกุมารเยซู

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าในเวลาและในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยดังนั้นการเตรียมตัวเตรียมจิตใจในเทศกาลที่สำคัญนี้เพื่อการสมโภชพระคริสตสมภพอย่างมีคุณค่าและอย่างบังเกิดผลสำหรับชีวิตของคริสตชนแต่ละคนก็คือ

ตื่นตัวตื่นเฝ้าในความเชื่อในการสวดภาวนาเปิดหัวใจยอมรับรู้ “เครื่องหมาย” แห่งการเสด็จมาขององค์พระคริสตเจ้าในทุกๆกรณีแวดล้อมและในทุกๆขณะของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งณช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่กำลังรอคอยการเสด็จกลับมาอีครั้งหนึ่งของพระองค์

ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า กลับใจละทิ้งกิเลสปลูกฝังคุณธรรม

เป็นประจักษ์พยานความชื่นชมยินดีที่องค์พระผู้ไถ่ได้นำมาให้กับมนุษยชาติในการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์รู้จักอดทนและให้อภัยซึ่งกันและกัน

เฝ้ารักษาจิตใจให้ยากจนและว่างเปล่าปล่อยวาง โดยเลียนแบบอย่างของแม่พระนักบุญยอแซฟและนักบุญยอห์นแบปติสต์

ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อันเป็นการต้อนรับองค์พระเยซูคริสตเจ้าที่เสด็จมาอยู่ท่ามกลางพวกเราอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรา