Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 25 guests and no members online

2012-12-02 ฉบับที่ 49 พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน ปี 2555

พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอนปี2555

โดยศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ

          อาสนวิหารอัสสัมชัญเปิดคอร์สการเรียนคำสอนผู้ใหญ่สำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมจะเป็นคริสตชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10.00-11.30 น. โดยเริ่มเปิดการเรียนคำสอนผู้ใหญ่สำหรับผู้สนใจตั้งแต่วันอาทิตย์ที่1กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจมาเรียนประมาณ20 คน

ในหนังสือพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน(Rites of Christian initiation of Adults –RCIA)  ซึ่งกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอนมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะในโอกาสนั้นฝ่ายหนึ่งคือผู้สมัครเรียนคำสอนมาชุมนุมกันต่อหน้าที่ประชุมเป็นครั้งแรกแสดงความสมัครใจที่จะเรียนคำสอนอีกฝ่ายหนึ่งคือพระศาสนจักรเป็นผู้รับสมัครพระเป็นเจ้าประทานพระหรรษทานให้เพราะเขาแสดงความปรารถนาอย่างเปิดเผยในพิธีนี้พระศาสนจักรยอมรับและถวายเขาแด่พระเป็นเจ้าเป็นครั้งแรก”

          เพื่อปฏิบัติตามในขั้นตอนนี้ได้ผู้สมัคร

1. จะต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นของชีวิตฝ่ายวิญญาณ รู้หลักเบื้องต้นของคำสอนคริสตชน

2 .มีความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าในองค์พระคริสต์มีความเข้าใจเบื้องต้นถึงการละทิ้งบาป

3. ต้องเริ่มรู้จักภาวนา และรู้จักจิตตารมณ์ของหมู่คริสตชนด้วยการติดต่อกับพระสงฆ์หรือสมาชิกชุมชน  (RCIA ข้อ14-15)

ดังนั้นแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญจึงจะจัดพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอนวันอาทิตย์ที่2 ธันวาคม2555(สัปดาห์ที่1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) ในพิธีมิสซาฯเวลา08.30 น. จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมใจภาวนาเป็นพิเศษเพื่อบรรดาผู้สมัครเรียนคำสอน เพื่อเตรียมตัวเป็นคริสตชนใหม่ในปีนี้