Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 140 guests and no members online

2013-12-29 ฉบับที่ 53

นักบุญยอแซฟ และพระนางมารีย์ พาพระกุมารอพยพไปแคว้นกาลิลี  ไปอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ ที่เป็นไปดังนี้ก็สมจริงตามคำทำนายที่กล่าวไว้ว่า

"ใครๆ จะเรียกพระองค์ว่าชาวนาซาเรธ" (มธ.2:13-15,19-23)

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวอย่างของครอบครัวคริสตชน พระเยซูเจ้าทรงเป็นหัวใจของครอบครัว ทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งถึงพระเป็นใหญ่ ครอบครัวนี้แม้จะยากจนขัดสน แต่เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และเต็มเปี่ยมด้วยความสุข

"พระวรสาร" ยืนยันว่า พระเยซูเจ้าทรงนบนอบ เชื่อฟังแม่พระและนักบุญโยเซฟ ตั้งแต่ทรงบังเกิด ณ เบธเลแฮม จนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ณ ภูเขากัลวาริโอ ครั้งหนึ่งหลังจากฉลองวันปัสกาแล้ว พระเยซูเจ้าทรงหายไป แม่พระและนักบุญยอแซฟตามหาพระองค์ด้วยความทุกข์ร้อนยิ่ง และพบพระองค์ในพระวิหาร ประทับอยู่ท่ามกลางนักปราชญ์ แม่พระรีบเข้าไปหาพระองค์และไต่ถาม พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า "ท่านทราบแล้วมิใช่หรือว่า ลูกต้องทำภารกิจของพระบิดา…" แล้วพระเยซูเจ้าก็เสด็จตามท่านกลับไปนาซาเรธ ทรงนบนอบเชื่อฟังท่าน (ลก.2:48 - 50) นี่แสดงว่าทุกคนในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นี้ ต่างก็เคารพเชื่อฟังกันและกัน อันเป็นแบบอย่างของชีวิตครอบครัว คริสตชนที่ทุกครอบครัวต้องเดินตามรอยแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อทำให้ชีวิตในบ้านที่เราอยู่มีความสุขเสมอ

พระเยซูเจ้าทรงยินดีรับคำติเตียนจากแม่พระและนักบุญโยเซฟ เมื่อพระองค์หายไปในพระวิหาร แม่พระและนักบุญโยเซฟตามหาพระองค์ด้วยความเหน็ดเหนื่อย และด้วยความวิตกกังวลอย่างที่สุด เป็นที่เตือนเราว่า บางครั้งบางคราว ความคิดเห็นของเราอาจไม่เหมือนกัน ไม่ตรงกัน ก็ให้เรามีความพากเพียร และยินดีให้อภัยซึ่งกันและกันเสมอ ในการปฏิบัติงานต่างๆ เราต้องเอาน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ผลประโยชน์ฝ่ายโลกเป็นสิ่งรองลงมา พระเยซูเจ้าเองทรงมอบแบบอย่างแก่เรา เพื่อปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดา แม้จะขัดน้ำใจแม่พระและนักบุญโยเซฟ

เราจะต้องมีใจดี ใจกว้างต่อพี่น้องของเรา จะต้องเห็นใจและเข้าใจถึงความต้องการของพี่น้อง เพื่อให้บ้านที่เราอยู่เป็นบ้านที่มีความรัก สามัคคีปรองดองซึ่งกันและกัน แบบอย่างการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายและมีความสุขทั้งในครอบครัว และสังคม สมเด็จพระวันตะปาปาเปาโลที่6 ทรงตรัสถึงแบบอย่างของบ้านนาซาเร็ธว่า: “บ้านนาซาเร็ธเป็นสถานที่ศึกษาทำให้เราเริ่มเข้าใจชีวิตของพระเยซูเจ้า และพระวรสารของพระองค์ บทเรียนแรกซึ่งเราเรียนคือ มอง ฟัง รำพึง และเข้าใจความหมาย ซึ่งทั้งลึกซึ้งและลึกลับ ด้วยการแสดงของพระบุตรพระเจ้าซึ่งเป็นการแสดงที่ซื่อที่สุด และงดงามที่สุด เราจะค่อยๆ เลียนแบบพระองค์ทีละน้อย”

บุตรที่เชื่อฟังพระเจ้า จะทำให้มารดาชื่นใจ ผู้ที่เคารพยำเกรงพระเจ้า ย่อมให้เกียรติแด่พระบิดา(บสร.3: 6ข-7ก)