Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 82 guests and no members online

2015-07-05 ฉบับที่ 27

RCIA - Rite of Christian Initiation of Adults
(พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก)
กระบวนการรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน มี 7 ขั้นตอน
เป็นกระบวนการรับผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคริสตศาสนธรรม และหากมีความพร้อม  ก็จะสมัครเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรคริสต์นิกายคาทอลิก
•    ผู้ใหญ่ที่ยังมิได้รับศีลล้างบาป
•    ผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปของชาวคริสต์นิกายอื่นๆ
•    อาจเป็นผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาป แล้วแต่ยังมิได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก หรือศีลกำลัง
1. ระยะเวลาแห่งการประกาศข่าวดี เริ่มเรียนคริสตศาสนธรรม (มิถุนายน-พฤศจิกายน)
2. พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียน ในวันอาทิตย์แรกเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (อาทิตย์ปลายเดือนพฤศจิกายน) ให้พี่น้องคริสตชนในวัดรู้จักด้วยการประกอบพิธีหลังบทเทศน์ในระหว่างมิสซา มีพี่เลี้ยง (sponsor) และการมอบพระคัมภีร์ให้ผู้สมัคร
3. ระยะเวลาเรียนคำสอน ให้พัฒนาความเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าในองค์พระคริสต์
4. พิธีเลือกสรร เมื่อผู้สมัครพร้อมที่จะรับศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน จึงมีพิธีในวันอาทิตย์แรกเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรรับรองเขา และเรียกเขาว่าคริสตังสำรอง (Catechumens) 
5. ระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ อยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรต 40 วัน เป็นช่วงเวลาไตร่ตรองชีวิต มีประกอบพิธีการพิจารณาความตั้งใจ ในวันอาทิตย์ที่ 3,4 และ 5 เทศกาลมหาพรตตามความเหมาะสม  (กุมภาพันธ์-มีนาคม) 
6. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับเข้าเป็นคริสตชน ผู้ได้รับเลือกสรรจะได้รับศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิทในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (Easter Vigil)
7. ระยะเวลาเป็นคริสตชนใหม่ (เมษายน -พฤษภาคม) ช่วงเทศกาลปัสกา (50 วัน) หลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน   ยังมีการพบปะเรียนคำสอนต่อเนื่องอีก 7 สัปดาห์ เขาจะได้รับประสบการณ์ใหม่ เป็นสมาชิกในชุมชนคริสตชน และร่วมมิสซากับพี่น้องคริสตชนในวันอาทิตย์ 
จากเว็บไซต์:   http://www.kamsonbkk.com