Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 22 guests and no members online

2016-01-03 ฉบับที่ 1

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

1.     มนุษย์แสวงหาความสุขตามความต้องการของตนเองแต่สิ่งที่แสวงหานั้นเป็นความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วยามไม่นานก็เบื่อความสุขเช่นนี้ไม่เคยพอได้คืบก็จะเอาศอก (เรามักจะอวยพรกันในวันปีใหม่เช่นคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาอย่างนี้ดีหรือไม่ดี???)

2.     พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้จะช่วยชี้แนะเราว่าเราควรแสวงหาอะไรที่จะนำความสุขแท้จริงมาให้เรา

3.     ก่อนอื่นเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนงานที่จะเปิดเผยตัวของพระองค์เองให้มนุษย์ได้รู้จักโดยเลือกถือเอาชาติกำเนิดมาเป็นเส้นทางในการนำเสนอตามที่เราทราบกันดีว่านักบุญมัทธิวเขียนพระวรสารเพื่อให้ชาวยิวได้อ่านและให้ยอมรับพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้พระเยซูเจ้าทรงถือกำเนิดมาในชนชาติยิวซึ่งเป็นชนชาติที่มีความทะนงในตนเองแต่พระเจ้าทรงเลือกให้โหราจารย์สามคนซึ่งเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาได้มาเข้าเฝ้าและถวายของขวัญให้เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นคนของชนทุกชาติมิใช่เป็นพระเจ้าสำหรับชาวยิวเท่านั้น(นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องช่วยกันประกาศข่าวดีโดยเริ่มฝึกกันตั้งแต่วัยเด็กคือยุวธรรมทูต)

4.     เราเรียกการฉลองในวันนี้ว่าวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงพระองค์ซึ่งมีความหมายว่าเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่มวลมนุษยชาติเหตุการณ์นี้มีความหมาย2 ประการคือหนึ่งมนุษย์เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าผู้สูงสุดได้โดยผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าพระเจ้าซึ่งทรงเป็นบิดาของเรานั้นไม่ได้เป็นบุคคลแปลกหน้าหรือบุรุษนิรนามอีกต่อไปเราเข้าถึงเข้าใจและรับรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้โดยผ่านทางการเรียนรู้จากคำสอนและชีวิตของพระเยซูสองพระเจ้าพระบิดาของเรานี้ได้ทรงมอบพระเยซูเจ้าให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเป็น “แบบอย่าง” ในการดำเนินชีวิตของเรามนุษย์ทุกคนทุกชเอชาติภาษาดังนั้นการเลือกศึกษานับถือและศรัทธาในพระองค์จะทำให้เราได้ทราบถึงวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขที่แท้จริง

5.     ชีวิตของพระเยซูเจ้าสอนอะไรเราหรือให้เราได้ดำเนินชีวิตอย่างไรคุณลักษณะประการแรกพระเยซูเจ้าทรงมีความเชื่อและมอบการถวายชีวิตให้กับพระเจ้าพระบิดาเป็นพระเยซูเจ้าเองที่ทรงเรียกพระเจ้าว่า“พ่อ” และทรงสอนให้เราเรียกพระเจ้าว่า“พ่อ” เช่นเดียวกันคุณลักษณะที่สองพรเยซูเจ้าไม่ได้ทรงกระทำอะไรเพื่อตนเองหรือโดยตนเองแต่ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระบิดาและทรงกระทำเพื่อพระบิดาเท่านั้นพระเยซูเจ้ามาเพื่อรับใช้พระบิดาและเพื่อพี่น้องชายหญิงของพระองค์การแสดงความรักโดยการับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นและตอบสนองความต้องการของผู้อื่นเป็นคุณลักษณะเด่นในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งของพระเยซูเจ้า         

6.     นี่แหละเป็นคุณลักษณะที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนเป็นคือการไม่แสวงหาความสุขใส่ตัวแต่ผู้เดียวการทำตัวให้ออกห่างจากความเห็นแก่ตัวความเย่อหยิ่งการยึดมั่นในตนเองการทำอะไรตามใจตนฯลฯตรงกันข้ามการเป็นบุตรของพระเจ้าหมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมที่จะรักและช่วยเหลือผู้ที่มีความยากลำบากและความต้องการมากที่สุด