Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 28 guests and no members online

2016-04-03 ฉบับที่ 14

หน้าที่บางประการของคริสตชนคาทอลิก

เราคริสตชนปฏิบัติตามพระบัญญัติ 10ประการ (อพย 20:1-17 ; ฉธบ 5:6-22)  และประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกได้กำหนดเพิ่มอีก 5ข้อ (ตรงที่มีเครื่องหมาย *) ที่เหลือเราได้แปลและดัดแปลงจาก The Vatican II Weekday Missal, St. Paul Ed., 1975, หน้า 2346-2347, คำสอนพื้นฐานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกสหรัฐอเมริกา ดังต่อไปนี้

1.     จงทำให้วันอาทิตย์ที่เราฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ

   Ø ไปร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ *

   Ø หลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถพักผ่อนฝ่ายกายและฟื้นฟูจิตใจในครอบครัว เช่น การทำงานอาชีพ  และธุรกิจที่ไม่จำเป็น  การไปซื้อของที่ไม่จำเป็น  เป็นต้น

2.     จงดำเนินชีวิตด้านศีลศักดิ์สิทธิ์

   Ø รับศีลมหาสนิทบ่อยๆ และรับศีลอภัยบาปสม่ำเสมอ อย่างน้อยที่สุดรับศีลอภัยบาปปีละครั้ง *

   Ø รับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา คือ ระหว่างอาทิตย์แรกเทศกาลมหาพรต ถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า *

3.     จงศึกษาคำสอนของพระศาสนจักรเพื่อเตรียมรับศีลกำลัง และศึกษาต่อเนื่อง   เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระคริสตเจ้า  เพื่อดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์  และของพระศาสนจักร

4.     จงปฏิบัติตามกฎหมายของพระศาสนจักรเรื่องการแต่งงาน :

   Ø ก่อนพิธีแต่งงานอย่างน้อย 2เดือน ให้ติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าอาวาส

   Ø รับการอบรมอย่างน้อย 3ชั่วโมง

   Ø ห้ามอยู่กินด้วยกันก่อนพิธีแต่งงาน ห้ามการทำแท้ง  การทำหมัน  การคุมกำเนิดแบบวิทยาศาสตร์

5.     จงพยายามสนับสนุนและส่งเสริมพระศาสนจักร *

   Ø ช่วยเหลือชุมชนวัด และพระสงฆ์

   Ø ช่วยเหลือพระศาสนจักรสากล และสมเด็จพระสันตะปาปา

6.     จงทำพลีกรรม จำศีลอดอาหาร  และอดเนื้อในวันที่กำหนด *

7.     จงเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพกฎหมายบ้านเมือง  ร่วมงานอภิบาลและงานธรรมทูตของพระศาสนจักร

8.     ไม่ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติด

9.     พ่อแม่คาทอลิกที่อนุญาตให้ลูกไปบวชเรียน หรือไปอยู่ที่ศูนย์อื่นเป็นที่รับรู้ของชาวบ้าน  เมื่อมาร่วมมิสซา  ก่อนจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์  ให้ผู้นำชุมชนและผู้อภิบาล  พิจารณาต้อนรับอย่างเหมาะสม

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์

28มีนาคม ค.ศ. 2016