Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 217 guests and no members online

2014-05-25 คริสตชน (ต่อ)

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง 25พฤษภาคม 2014

 

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

หลังจากที่ได้พิจารณาดูเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำใน3 ปีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์แล้วจะขอแบ่งเป็น5 เหตุการณ์สำคัญซึ่งถือเป็นทั้งคำสั่งสอนและแบบอย่างของการเป็นคริสตชนที่แท้จริงกล่าวคือจะเป็นคำตอบที่ตรงประเด็นที่สุดว่าคริสตชนต้องดำเนินชีวิตอย่างไร?”ในฐานะเป็นคนของพระคริสต์เหตุการณ์ทั้ง5 นั้นมีดังนี้

1. ทรงรับพิธีล้าง(มธ. 3:13-17)

2. ทรงเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร(มธ. 4:1-11)

3. ทรงเรียกอัครสาวก(มธ. 4:18-22 , มก. 3:13-18)

4. ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน(มธ. 4:23-25)

5. ทรงรับทรมานสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ(มธ. บทที่26-28)

ทั้ง5 เหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องราวสำคัญและมีความหมายเป็นขั้นเป็นตอนเป็นหนทางชีวิตที่คริสตชนต้องปฏิบัติและเลียนแบบจึงจะขออธิบายความหมายในแต่ละเหตุการณ์แต่ละเรื่องราวเพื่อความเข้าใจและนำไปปฏิบัติในชีวิตการเป็นคริสตชนของเรา...

1. ทรงรับพิธีล้าง(มธ. 3:13-17)

เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาจากแค้วนกาลิลีถึงแม่น้ำจอร์แดนเพื่อรับพิธีล้างจากยอห์นยอห์นพยายามชักชวนให้พระองค์เปลี่ยนพระทัยเขากล่าวว่าข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่านแต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเวลานี้ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อนเพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้ายอห์นจึงยอมทำตาม

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้วเสด็จขึ้นจากน้ำทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบและมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรา

การรับพิธีล้างของพระองค์มีความหมายและบทสอนสำหรับเราหลายประการ

ประการแรก    การเดินทางลงไปในเเม่น้ำจอร์แดนเพื่อขอรับพิธีล้างจากยอห์นบัปติสตานั้นแสดงถึงการถ่อมพระองค์ลงจนแทบอธิบายไม่ได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้าทรงปราศจากบาปและมลทินต่างๆไม่จำเป็นต้องรับพิธีล้างอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ยอห์นบัปติสตาเองก็ทราบดีจึงปฏิเสธและเป็นฝ่ายขอรับพิธีล้างจากพระองค์ทรงปรารถนาที่จะปฏิบัติตามระเบียบและประเพณีของมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปดูเหมือนเป็นการน้อมรับสภาพมนุษย์ที่จะต้องดำเนินชีวิตไปด้วยการพบกับความยากลำบากอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่จะตามมาจะต้องเป็นผู้รับใช้มนุษย์ด้วย

ประการที่สอง   ในพิธีล้างของพระองค์นั้นกล่าวว่าท้องฟ้าเปิดออกทำให้เราต้องหวนกลับไปคิดถึงเรื่องราวสมัยพระธรรมเก่า  สมัยพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์คืออาดัมและเอวาทรงให้อยู่ในสวนสวรรค์คือมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และเมื่อมนุษย์ทำบาปจึงถูกตัดขาดจากพระองค์(ถูกให้ออกจากสวนสวรรค์หรือฟ้าถูกปิดลง) และบัดนี้เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาความสัมพันธ์นั้นกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เปิดฟ้า(เชื่อมความสัมพันธ์) อีกครั้งหนึ่ง

(ต่อสัปดาห์หน้า... สวัสดีครับ)