Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 9 guests and no members online

2014-07-20 คริสตชน(ต่อ)

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้งอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

          หลังจากที่ทรงออกจากถิ่นทุรกันดารกันแล้วพระองค์ทรงเสด็จไปพบกับประชาชนและทรงกระทำสิ่งที่สำคัญซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่3 ในพระชนม์ชีพเปิดเผย3 ปีสุดท้ายของพระองค์นั่นคือทรงเลือกอัครสาวก(มธ4:18-22)

            ขณะที่ทรงดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลีพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคนคือซีมอนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูว์น้องชายกำลังทอดแหเขาเป็นชาวประมงพระองค์ตรัสสั่งว่าจงตามเรามาเถิดเราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์เปโตรกับอันดรูว์ก็ทิ้งแหไว้แล้วตามพระองค์ไปทันที...

          เมื่อทรงดำเนินไปจากที่นั่นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือยากอบบุตรของเศเบดีและยอห์นน้องชายกำลังซ่อมแหอยู่ในเรือกับเศเบดีผู้บิดาพระองค์ทรงเรียกเขาทันใดนั้นเขาก็ทิ้งเรือและบิดาแล้วตามพระองค์ไป

            ข้อคิดที่เราได้จากสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในเรื่องนี้คือ

            ประการแรก       พระองค์ทรงทำงานเป็นทีมให้มนุษย์มีส่วนร่วมในงานของพระองค์แม้ว่าพระองค์จะทรงกระทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เองคนเดียวก็ได้เพราะทรงเป็นพระเป็นเจ้าแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะให้เรามนุษย์มีส่วนในงานของพระองค์เพราะทรงรักและทรงต้องการให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ด้วย

            ประการที่สองพระองค์ทรงประทานพระพรพิเศษแก่พวกเขาเพื่อจะได้ทำงานของพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรดาอัครสาวกที่ทรงเลือกเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำมิได้มีความรู้ความเก่งกาจอะไรมากมายมีความชำนาญเพียงอาชีพของตนเท่านั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าพระองค์มิได้ทรงเลือกนักปราชญ์ราชบัณฑิตธรรมาจารย์หรือผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคม... ด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นถึงฤทธานุภาพของพระองค์แจ่มชัดขึ้นเพราะสิ่งที่บรรดาอัครสาวกกระทำในภายหลังนั้นถือเป็นพระพรพิเศษจากพระองค์จริงๆ      ประการที่สามทรงสอนมนุษย์โดยอาศัยมนุษย์ให้ทุกคนต่างยอมรับและอยู่ด้วยกันด้วยความรักช่วยเหลือกันและกันได้เห็นถึงพระเมตตาและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนด้วยสิ่งที่บรรดาอัครสาวกได้ทรงกระทำไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการเทศน์สอนในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้มาก่อน

            ประการที่สี่ทรงดูแลแนะนำบรรดาอัครสาวกเสมอเรียกว่าหลังจากที่ทรงเรียกและเลือกพวกเขามาแล้วก็มิได้ปล่อยไปตามชะตากรรมหากแต่ทรงคอยชี้แนะสั่งสอนอธิบายให้ความรู้แก่พวกเขาตลอดพวกเขาติดขัดในเรื่องใดก็ทรงแนะนำเช่นเมื่อพวกเขาไล่ผีไม่ออกกลับมาหาพระองค์พระองค์ทรงแนะนำพวกเขาถึงเคล็ดลับว่าการไล่ผีต้องอาศัยการจำศีลอดอาหารและคำภาวนาเป็นสำคัญ....สวัสดีครับ

(ต่อสัปดาห์หน้า)