Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

2014-08-31 คริสตชน(ต่อ)

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 2014

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

          4.  ทรงเข้มแข็งอดทนและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระประสงค์ของพระบิดาเสมอเราจะเห็นได้ชัดเจนจากคำภาวนาของพระองค์ในสวนเกทเสมนีพระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อเกทเสมนีพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐานภาวนาแล้วทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นไปกับพระองค์พระองค์ทรงเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและเศร้าพระทัยอย่างยิ่งจึงตรัสกับเขาทั้งสามว่าใจเราเป็นทุกข์แทบสิ้นชีวิตจงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้าเถิดแล้วทรงพระดำเนินไปข้างหน้าอีกเล็กน้อยทรงเอนพระวรกายลงกับพื้นดินทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อให้เวลานั้นผ่านพ้นพระองค์ไปถ้าเป็นไปได้พระองค์ทูลว่าอับบาพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้โปรดทรงเอาถ้วยนี้ไปจากข้าพเจ้าเถิดอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้าแต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด(มก14:32-36)

                 เป็นเรื่องธรรมดาที่ในสภาพความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงมีความกลัวความวิตกกังวลแต่โดยอาศัยความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาทรงนอบน้อมตามน้ำพระทัยพระบิดาเสมอดังนั้นด้วยพระพรจากพระบิดาพระองค์จึงสามารถเอาชนะธรรมชาติมนุษย์ได้อย่างเด็ดขาดในเรื่องนี้มีให้เห็นและเข้าใจกันดีในพระศาสนจักรนั้นคือความกล้าหาญของบรรดานักบุญมรณสักขีที่ยอมตายเพื่อการยืนยันความเชื่อในรูปแบบต่างๆมากมาย

            ข้อคิดและแบบอย่างที่เราได้รับจากการอยู่ในท่ามกลางประชาชนของพระเยซูเจ้าจึงมีความสำคัญเพราะที่แท้แล้วสิ่งนี้คือชีวิตการเป็นคริสตชนที่แท้จริง

            1.  จงเชื่อที่ลูกอ่านสอนสิ่งที่ลูกเชื่อและดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ลูกสอนคำกล่าวนี้เราจะได้ยินพระสังฆราชเตือนสอนสังฆานุกรหรือพระสงฆ์ในวันที่ท่านเหล่านั้นรับศีลบวชแต่ก็มิได้จำกัดไว้เพียงสังฆานุกรหรือพระสงฆ์แต่สามารถนำมาใช้ได้กับเราทุกคนที่มีหน้าที่ของการเป็นประกาศกอันเป็นหน้าที่สืบเนื่องมาจากศีลล้างบาป(หน้าที่ของคริสตชนทุกคน) ด้วย

เชื่อสิ่งที่ลูกอ่านคำว่า“สิ่งที่ลูกอ่าน” หมายถึงการอ่านพระชนม์ชีพขององค์พระเยซูเจ้าซึ่งก็คือพระวรสารที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและถ้าเราพิจารณาดีๆจะพบว่าพระวรสารทั้งฉบับคือชีวิตของพระเยซูที่กล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสอนและสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติตั้งแต่ทรงบังเกิดจนกระทั่งเสด็จสู่สวรรค์ดังนั้นเราจึงต้องเชื่อมั่นในพระองค์เลื่อมใสและศรัทธาในพระองค์จริงๆ

สอนสิ่งที่ลูกเชื่อในความเข้าใจตรงนี้จึงอธิบายได้ชัดเจนว่าเราต้องสอนถึงองค์พระเยซูเจ้าทำให้ผู้อื่นรู้จักพระองค์ประจักษ์ในพระเมตตาและความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษย์ดังนั้นในชีวิตประจำวันของเราต้องพร้อมที่จะประกาศถึงพระองค์

ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ลูกสอนประเด็นนี้ตรงกับคำที่ว่าตัวอย่างดังกว่าคำพูดจึงสรุปได้ว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยการทำหน้าที่เป็นคริสตชนที่ดีเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชที่ดีคือการประกาศข่าวดีแห่งความรอดอย่างยอดเยี่ยมแล้ว   ...สวัสดีครับ.

(ต่อสัปดาห์หน้า)