Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 30 guests and no members online

2014-11-30 “การสมัชชาสังฆมณฑล”

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557

เดือนพฤศจิกายนสิ้นสุดลงเข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีตลอดเดือนพฤศจิกายนมีเหตุการณ์สำคัญของพระศาสนจักรในประเทศไทยของเราเกิดขึ้นนั่นคือการสมัชชาสังฆมณฑลนครของทั้ง2 แห่งคือสังฆมณฑลนครแห่งท่าแร่-หนองแสงเมื่อวันที่10-14 พฤศจิกายน2014 และสังฆมณฑลนครแห่งกรุงเทพฯเมื่อวันที่24-28 พฤศจิกายน2014

การประชุมสมัชชาทั้ง2 แห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมัชชาใหญ่ของประเทศที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่20-24 เมษายน2015 คือการสมัชชารวมกันของทั้งประเทศ(10 สังฆมณฑล) และจะมีบทสรุปเป็นกฤษฎีกาเป็นแนวทางของพระศาสนจักรในประเทศไทยต่อไป

การประชุมสมัชชาคือการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของพระศาสนจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยก่อนการประชุมจะมีการหาข้อมูลจากทุกภาคส่วนถึงความเป็นจริงในทุกมิติทุกแง่ทุกมุมและนำข้อมูลนั้นมาประมวลเพื่อตั้งประเด็นพิจารณาอภิปรายหาวิธีการต่างๆเพื่อตอบสนองกับความเป็นจริงกับยุคสมัยโดยยึดถือความเชื่อหลักคำสอนและกฎหมายของพระศาสนจักร

การประชุมสมัชชาจึงต้องมีการเตรียมการอย่างดีต้องอาศัยผู้มีความรู้มีประสบการณ์และมีความเชื่ออย่างดีต้องมีความตั้งใจจริงและเหนือสิ่งอื่นใดต้องมั่นใจว่าพระจิตเจ้าจะทรงนำการสมัชชาด้วยพระพรของพระองค์จึงต้องมีการภาวนามีพิธีกรรมขอพระพรทั้งก่อนสมัชชาขณะทำสมัชชาและหลังสมัชชาสมาชิกผู้เข้าร่วมสมัชชาเป็นเพียงเครื่องมือของที่พระทรงใช้เท่านั้น

การสมัชชาของประเทศไทยครั้งนี้ใช้หัวข้อศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ซึ่งถูกกาลเทศะกับยุคสมัยจริงๆที่โลกเจริญก้าวหน้าไปมากมายการประกาศข่าวดีคือการนำพระเยซูเจ้าไปให้ผู้อื่นรู้จักนั้นจึงต้องหันมาทบทวนวิธีการที่เป็นอยู่และต้องพยายามหาหนทางวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้พระเยซูทรงเป็นที่รู้จักในสังคมไทยอย่างทั่วถึง

    สิ่งหนึ่งซึ่งพูดกันมากและทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็คือ“การเป็นประจักษ์พยาน” ด้วยชีวิตของเราต่อเพื่อนพี่น้องเป็นต้นเพื่อนพี่น้องต่างศาสนาต่างความเชื่อ... สวัสดีครับ.