Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 22 guests and no members online

2014-12-21 (ต่อ)

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557

 

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

          3. เยาวชนและกระแสเรียกสำหรับลูกหลานซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในมิติชีวิตทั้งครบมิใช่เพียงแค่สติปัญญาความรู้หรือทักษะ(ความเก่ง) เท่านั้นหากแต่ยังต้องทำให้จิตใจของพวกเขาได้รับการฝึกฝนบ่มเพาะให้เกิดคุณธรรมศีลธรรมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้ได้มิฉะนั้นแล้วเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเพียงร่างกายและความเก่งภายนอกแต่จิตใจของพวกเขาก็จะขาดคุณธรรมไม่รู้จักแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูกอะไรควรอะไรไม่ควรและสิ่งที่จะทำให้พวกเขามีคุณภาพและศีลธรรมได้นั้นคือหลักธรรมของศาสนาเท่านั้นสำหรับเราคือคุณค่าแห่งพระวรสารอันหมายถึงองค์พระเยซูเจ้าคำเทศน์สอนและพระฉบับแบบของพระองค์นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้กระแสเรียกก็จะตามมาจะมีผู้ยินดีอุทิศตนรับใช้พระและเพื่อนมนุษย์ในรูปของพระสงฆ์นักบวชและฆราวาสแพร่ธรรมมากขึ้นด้วย

          4. หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆของสมาชิกในครอบครัวดังที่ได้กล่าวแล้วว่าในครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายครบครันดังนั้นจึงต้องมีการเน้นย้ำทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงหน้าที่ของตนเองในฐานะต่างๆที่จะต้องมีในครอบครัวและต้องนำความรู้นั้นไปปฏิบัติให้ได้เช่นหน้าที่ของผู้อาวุโสหน้าที่ของสามีภรรยา บิดามารดาลูกหลานพี่ป้าน้าอารวมถึงคนงานผู้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ

          ทั้ง4 หัวข้อที่ได้กล่าวไปแล้วนี้จึงต้องถือเป็นแนวทางในการฟื้นฟูชีวิตแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์ซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกับแผนงานและแนวทางของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯสำหรับปีค.ศ. 2015 ดังที่ประกาศไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน2014 ที่ผ่านมาดังนั้นทุกหน่วยงานทุกแผนกทุกองค์กรจึงต้องเอาใจใส่และทำให้เป็นภาคปฏิบัติเพื่อปีศักดิ์สิทธิ์2015 นี้เกิดคุณค่าและความหมายอย่างแท้จริงกับเราทุกคนพร้อมทั้งยังจะทำให้คำว่าศิษย์พระคริสต์อันหมายถึงผู้ที่มีความเชื่อเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระเยซูเป็นจริงด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาและพระฉบับแบบของพระองค์มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์จริงๆ

          เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ก็จะเป็นจริงชัดเจนได้ด้วยการดำเนินชีวิตของการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตประจำวันของเราสามารถที่จะมองเห็นและสัมผัสได้เพราะทุกคนจะมองเห็นพระเยซูในตัวเรามีหลายคนสงสัยว่าข่าวดีใหม่คืออะไร... มาถึงตรงนี้เชื่อว่าทุกท่านคงเข้าใจแล้วว่าข่าวดีใหม่นั้นคือข่าวดีเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือองค์พระเยซูเจ้าพระวาจาและพระฉบับแบบของพระองค์ส่วนคำว่าใหม่  นั้นคือต้องมาพิจารณากันใหม่(เอาใหม่)หลังจากพิจารณาหาจุดดีจุดด้อยแล้วจึงมาดูกันว่าต้องทำอย่างไร... ให้พระเยซูเป็นที่รู้จักให้มากที่สุดซึ่งถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนๆนั่นเอง...  สวัสดีครับ.