Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2015-01-18 วันอาทิตย์

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ถือเป็นหน้าที่ของคาทอลิกทุกคนที่จะต้องปฏิบัติจึงเกิดคำถามว่าทำไม?”เป็นต้นจากบรรดาพี่น้องต่างศาสนา

          เมื่อมีคำถามจึงมีการตอบคำถามกันไปตามความเชื่อความเข้าใจที่เคยร่ำเรียนมาสมัยเด็กๆตอนเรียนคำสอนหรือบางท่านอาจจะตอนเรียนคำสอนก่อนที่จะมาเป็นคาทอลิกคือล้างบาปตอนโตแล้ว...

          “เพราะวันอาทิตย์เป็นวันพระเจ้าเราต้องให้เวลากับพระองค์...”

          “เพราะถ้าไม่ไปจะบาปเนื่องจากเป็นพระบัญญัติของพระศาสนจักร”

          “พ่อแม่บังคับ... หรือต้องไปเอาลายเซ็นพระสงฆ์ส่งครู... ฯลฯ”

          เหล่านี้เป็นคำตอบที่ได้ยินอยู่เสมอ... ซึ่งก็ถูกเหมือนกันแต่จะถูกแค่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าพี่น้องต้องตอบคำถามนี้เมื่อมีคนถามพี่น้องจะตอบว่าอะไร?...

          การไปวัดร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์... ถือเป็นกิจวัตร(สิ่งที่ทำเป็นประจำ) ของคริสตชนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ขาดไม่ได้(ถ้าเป็นคริสตชนที่แท้จริง) สำหรับเหตุผลนั้นต้องมาจาก“สำนึก” (ความรู้ที่แท้จริงและยอมรับด้วยใจจริงที่จะปฏิบัติตามด้วยยินดี) แห่งความสัมพันธ์ของตนกับพระเป็นเจ้าที่จะต้องทำให้ชีวิตของเรา“เป็นหนึ่งเดียว” กับพระองค์กล่าวคือรู้ถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์จากความรู้นี้ทำให้เราพร้อมที่จะตอบสนองความรักของพระองค์ด้วยความรักและความชื่นชมยินดี

          เมื่อเป็นเช่นนี้การไปร่วมพิธีบูชาฯในวันอาทิตย์จึงเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงกับผู้นั้นเขาจะมีความกระหายที่จะได้ร่วมพิธีบูชาฯได้รับองค์พระเยชูคริสตเจ้าโดยผ่านทางศีลมหาสนิท... วันอาทิตย์ของเขาจึงเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ตัวเขาเองและครอบครัวเพื่อนพี่น้องรอบข้างมีชีวิตชีวามีความสุขเพราะเป็นเวลาที่พวกเขาต่างที่จะให้สิ่งที่ดีๆด้วยการกระทำสิ่งดีๆต่อกันและกันไม่ว่าเป็นคำพูดการกระทำฯลฯ

          ถ้าหากเรามีความรู้ความเข้าใจและ“สำนึก” ในสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนี้เชื่อเหลือเกินว่าเราจะได้รับคุณค่าและชีวิตคริสตชนที่แท้จริงยิ่งทียิ่งมากขึ้นเราจะทำให้บรรยากาศของการร่วมพิธีมีชีวิตชีวาด้วยเสียงขับร้องอันไพเราะพร้อมเพรียงจะตอบรับกับพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจจะวักแวกในการร่วมพิธีน้อยลงจะฟังพระวาจาหรือฟังคำเทศน์จากประธานพิธีด้วยความเอาใจใส่

          อนึ่งการฟังบทเทศน์นั้นเขาบอกกันว่าอย่าใส่ใจกับวิธีการเทศน์การสื่อเป็นหลักขอให้ฟังที่เนื้อหาสาระเพราะวิธีการเป็นของพระสงฆ์แต่เนื้อสาระเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงประทานกับเราแต่ก็ไม่เถียงว่าวิธีการหรือสไตล์การเทศน์เช่นการพูดให้น่าฟังไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพระสงฆ์ที่จะต้อง“เตรียมเทศน์” ดีๆ... สำหรับสัปดาห์นี้ขอค้างไว้แค่นี้ก่อน... สวัสดีครับ.