Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 39 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

  1. ขอเชิญร่วมมิสซาปิดเดือนแม่พระ ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 เวลา 17.00 น. (เริ่มสวดสายประคำเวลา 16.30 น.)
  2. ขอเชิญสภาภิบาลทุกท่านประชุมพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์
  3. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาโอกาส “วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ”(วันศุกร์ต้นเดือน)ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19.00 น. (งดมิสซา 17.15 น.)

ประกาศอื่นๆ

  1. วิทยาลัยแสงธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานวันวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest 8th “350 ปี มิสซังสยามและงานธรรมทูตของนักบุญเปาโล” (โครินทร์ฉบับที่ 1 และ 2) ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 เวลา 07.30–15.30 น. (รายละเอียดอื่นๆติดตามได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าวัด)

ประกาศแต่งงาน

1. นายมานิตย์ วันประสิทธิ์พร & มารีอา เจนจิรา แว๊กเนอร์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2. Simone Poser& นางสาวมนชนก ฑีฆายุ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3. นายนัทภูมิ อัศวศิริศิลป์ & อักแนส สุภัชญา สุจริตวนิชวงศ์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

4. นายณรงค์ เนื่องสิกขาเพียร & แบร์นาแด๊ต กรุณา โกวรรธนะกุล

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

5. โทมัส กานต์ บูรณนัฏ & นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

6. นายพลช หุตะเจริญ & โจเซฟิน พิตต้า ณ พัทลุง

    จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

7. ยอห์นบอสโก ธีรรัฐ อัครรัตน์พรกุล & นางสาวดลฤทัย วงศ์หนองแวง

    จะเข้าพิธีสมรสในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

8. ยอแซฟ สุทิน วิสารัชชานนท์ & นางสาวทิพย์สุดา วงษ์จันทร์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

9. ยอห์น บัปติสต์ อนุพันธ์ รุจกิจยานนท์ & นางสาวฐิตาภรณ์ อริยะเดชาวัฒน์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

10. ยอแซฟ กิติศักดิ์ ศรีประเสริฐ & นางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

11. ยอห์น บัปติสต์ สมพงษ์ เดชศิริอุดม & นางสาวอัจฉรีย์ วิสารทะ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

2018-05-20 : 50 วัน

สวัสดีครับพี่น้องอาทิตย์นี้เราสมโภชพระจิตเจ้าวันเกิดของพระศาสนจักรหรือวันฉลองเปนเตกอสเตคำในภาษากรีกที่มีความหมายว่า“50 วันซึ่งสำหรับพวกชาวยิวแล้ววันนี้พวกเขาจะฉลอง50 วันหลังจากวันปัสกาเพื่อเตือนใจถึงบัญญัติ10 ประการที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาบนภูเขาซีนายแต่สำหรับเราคาทอลิกพวกเราจะฉลอง50 วันหลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและฉลององค์พระจิตเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญากับเราว่าจะส่งพระผู้ช่วยลงมาเพื่อช่วยทำงานของพระศาสนจักรให้เติบโตมีชีวิตชีวาและแผ่ขยายไปทั่วโลกอีกทั้งพระจิตเจ้าองค์นี้ยังมีบทบาทสำหรับเราคริสตชนในการนำทางชีวิตสร้างพละกำลังความเข้มแข็งในการเอาชนะการประจญและสร้างบันดาลใจให้แก่เราคริสตชนโดยพระองค์จะประทับและทำงานอยู่ภายในตัวเราตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลัง

ซึ่งพระพรของพระจิตเจ้า(Gifts of The Holy Spirit) มีอยู่ด้วยกัน7 ประการคือ

1.    พระดำริ(Wisdom) ทำให้เรารู้คุณค่าในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับพระเจ้าและเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเรา

2.    สติปัญญา(Understanding)ทำให้เราเข้าใจถึงข้อความเชื่อและคำสอนของพระศาสนจักรได้อย่างลึกซึ้ง

3.    ความคิดอ่าน(Counsel)ทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ดีได้อย่างถูกต้อง

4.    พละกำลัง(Fortitude)ทำให้เรามีพละกำลังในการสู้ทนต่อความยากลำบากและเอาชนะศัตรูฝ่ายวิญญาณ

5.    ความรู้(Knowledge)ทำให้เรามีแสงสว่างภายในจิตใจและเข้าใจถึงสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อย่างถูกต้อง

6.    ความศรัทธา(Piety)ทำให้เรามีความรักและพร้อมที่จะรับใช้พระเป็นเจ้าเสมอ

7.    ความยำเกรง(Fear of the Lord)ทำให้เราเคารพยำเกรงพระเจ้าและไม่กล้าที่จะทำบาป

ดังนั้นพี่น้องครับโอกาสสมโภชพระจิตเจ้านี้พ่อจึงอยากเชิญชวนเราให้คิดถึงพระจิตเจ้านี้ให้มากๆปลุกเร้าจิตใจเราให้มีความร้อนรนมีชีวิตชีวาและสร้างความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์เสมออาศัยการสวดภาวนาบูชามิสซาและฟังเสียงของพระจิตเจ้าที่ตรัสผ่านทางมโนธรรมและจิตใจของเราเพื่อเราจะได้ใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและรู้จักเลือกทำในสิ่งที่ดีต่างๆได้อย่างถูกต้องเสมอ

...คุณพ่อปลัด...

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation