Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

  • 2018-03-18 ข้อคิดอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปี B

    ข้อคิดอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรตปีB         ยน12: 20-33...ถ้าเมล็ดข้าวได้ตกลงในดินและตายไป...มันก็จะบังเกิดผลมากมาย...ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเวลานี้...โปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระนามของพระองค์เถิด...เมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน...

    Read More...

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 8 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

  1. กำหนดการเดินรูป14 ภาคตลอดเทศกาลมหาพรต วันเสาร์ เวลา 16.30 .ภาษาไทย (งดการสวดสายประคำ) วันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. ภาษาอังกฤษ และ เวลา 16.30 น. ภาษาไทย
  2. ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบปีที่ แห่ง สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 เวลา 17.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ (งดการเดินรูป)

ประกาศอื่นๆ

  1. สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเชิญชวนพี่น้องที่รักการอ่าน ในงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” จากสำนักพิมพ์คาทอลิก ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 เริ่มเปิดบูธเวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธคาทอลิก N 06 โซน C

ประกาศแต่งงาน

    1. เปโตร ปีเตอร์ ทวีผลเจริญ นางสาวแพรวา ศิริสงวนวงศ์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2. ปีเตอร์ ทรง บุญยเนตร นางสาว อรุณี เรืองวัฒนากรณ์

        จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

    3. เปโตร พีชญ์ จรูญนารถ & นางสาว สิระกาน ขจรสวัสดิ์วงศ์

        จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

2015-06-07 “ความรักของพระบิดาพบได้ในพระเยซูเจ้าผู้ไม่ถือตัวและในเราผู้ถ่อมตนและใจกว้าง”

“ความรักของพระบิดาพบได้ในพระเยซูเจ้าผู้ไม่ถือตัวและในเราผู้ถ่อมตนและใจกว้าง”
เขาให้ชายหนุ่มชาวอิสราเอลเป็นผู้ถวายเครื่องเผาบูชา และฆ่าโคถวายแด่พระยาห์เวห์เป็นศานติบูชา โมเสสรองเลือดครึ่งหนึ่งใส่ชามไว้ แล้วพรมเลือดอีกครึ่งหนึ่งบนพระแท่นบูชา... โมเสสนำเลือดในชามประพรมประชากรพูดว่า “นี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำกับท่าน ตามพระวาจาเหล่านี้ทั้งหมด”                                                                                                                                              (อพย 24:5-6,8)
พระเป็นเจ้าทรงทำพันธสัญญากับเรามนุษย์ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ “อับราฮัม” ต่อมาก็ “โมเสส”  คำว่า “พันธสัญญา”  การทำสัญญานั้น อันที่จริงนับเป็นการตกลงทำข้อตกลงร่วมกันกับคู่กรณีสองฝ่าย ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิและความเป็นอยู่เทียบเท่าเสมอกัน  ไม่ด้อยไม่ยิ่งใหญ่กว่ากัน  
สำหรับหรับกรณีที่พระเป็นเจ้าทรงทำ “พันธสัญญา” กับชนชาติอิสราแอลและเรามนุษย์นั้นต่างกัน พระเป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าเรามากมายนัก พระองค์ไม่ทรงจำเป็นต้องทำอะไรเลย พระองค์ไม่เดือนร้อนเรื่องใดเลย  แต่นี่พระองค์กลับเป็นคนริเริ่ม และลดตัวเองถ่อมตัวเองลงมาทำสัญญากับมนุษย์ที่อ่อนแอกว่าและด้อยกว่าพระองค์มากมายนัก  คำถามตามมาคือ “พระองค์จะทำไปเพื่ออะไร?” คำตอบชัดเจนเสมอคือ “เพราะพระองค์รักเราลูกๆของพระองค์ประชากรของพระองค์”
“พระคริสตเจ้าเสด็จมาเป็นมหาสมณะผู้นำพระพรต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานมาให้ ...สิ่งที่พระองค์ทรงนำไปด้วยมิใช่เลือดแพะและเลือดลูกโค แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เข้าไป และทรงกระทำให้การไถ่กู้นิรันดรสำเร็จ” (ฮบ 9:11-12)
“ความรักของพระเป็นเจ้า (พระบิดา)” ชัดเจนขึ้นจับต้องได้มากขึ้นใน “ความรักของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์”  “พันธสัญญา” นับเป็นข้อตกลงที่จะต้องรับผิดชอบตามคำสัญญานั้นที่มีต่อกันหากผิดสัญญา ฝ่ายที่ละเมิดจะต้องรับโทษและโดยทั่วไปโทษนั้นคือ “ความตาย...หรือความฉิบหาย”  ความรับผิดชอบของพันธสัญญาของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์คือ พระองค์อวยพรและคุ้มครองพวกเขา ขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องไม่นับถือพระอื่นใด (รวมถึงทรัพย์สินเงินทอง)นอกจากซื่อสัตย์ต่อพระองค์  และเครื่องหมายที่เห็นได้ของโทษที่ละเมิดก็คือ “เลือดที่ถูกประพรม” นั่นเอง (ใครละเมิดจักต้องตาย เลือด คือชีวิตที่ถูกฆ่า)
ครั้งนี้พระเยซูเจ้า  ทรงเอาเลือดและชีวิตของพระองค์เองมอบให้เรา ให้เราประพรมเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าพระเป็นเจ้า ...พระบิดาและพระองค์จะไม่มีวันที่จะละทิ้งเราลูกของพระองค์ ประชากรของพระองค์  พระองค์ทรงรักเรา จะปกป้องเรา ไม่ทอดทิ้งเรา พระองค์จะรักษาพระพันธสัญญานี้ด้วยชีวิตของพระองค์เอง  ดังนั้นความรักและพันธสัญญาของพระบิดาจึงชัดเจนในชีวิตและความรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปัง ประทานให้เขาเหล่านั้น ตรัสว่า “จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา” แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ตรัสขอบพระคุณ ประทานให้เขาและทุกคนดื่มจากถ้วยนั้น  พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมาก (มก 14:22-24)
“ชีวิตคริสตชนที่เสียสละอุทิศตนเพื่อพระ เพื่อเพื่อนพี่น้องด้วยความถ่อมตนและใจกว้าง” จึงเป็นชีวิตที่ร่วมมือกับพระเป็นเจ้า...พระบิดาและพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อทำให้พระพันธสัญญาของพระองค์ ทำให้ความรักที่พระบิดามีต่อลูกๆของพระองค์ ประชากรของพระองค์ชัดเจนและจับต้องได้ในสังคมในโลกปัจจุบันนี้ของเรา.
 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation